Zaburzenia rytmu serca

c) bezdechu wskutek ciężkiego niedotlenienia – leczeniem jest wentylacja czystyn tlenem i d) nasilonej niewydolności krążenia – rzadko.

-7. Zaburzenia rytmu serca. Donoszono o zaburzeniach rytmu pochodzenia komorowe- go podczas anestezji u ambulatoryjnych chorych stomatologicznych*2. Mogą one wy stąpić aż u 38% chorych w anestezji halótanem, natomiast nie zdarzają się w anestezji dożylnej42. Atropina zwiększa częstość występowania niemiarowości podczas anestezj dzieci podtlenkiem azotu, tlenem i halótanem48. Premedykacja praktololem znacznie te możliwość zmniejsza44, podobnie jak analgezja miejscowa45. Chorzy z zaburzeniami rytmi mają skłonność do dłuzszego budzenia się po anestezji. Monitory tętna nie są pewnym przyrządami do wykrywania pobudzeń ektopowych w chirurgii stomatologicznej, gdy: chorzy zwykle ruszają się w fotelu46. Opisywano niemiarowości u chorych leczonycJ trójcyklicznymi środkami antydepresyjnymi47.

-8-. Zapaść i hipotensja: Bourne zwrócił uwagę na możliwość zapaści w czasie aneste zji podtlenkiem azotu w fotelu stomatologicznym48. Należy często badać tętno, np. ne tętnicy szyjnej, skroniowej lub twarzowej, zarówno w pozycji półsiedzącej, jak i sie dzącej. Jeśli chory nagle zblednie, trzeba go natychmiast pochylić do poziomu, b> zapobiec niedokrwieniu ośrodkowego układu nerwowego. Gdy się tego nie zrobi, wynikiem może być opóźniony powrót do świadomości, trwałe uszkodzenie mózgowie wskutek niedotlenienia lub nawet zgon49. Wątpliwości budzi propozycja, by wszystkii zabiegi stomatologiczne wykonywać w poziomym ułożeniu chorego50. Udowodniono że część zgonów w fotelu stomatologicznym spowodowana była niedotlenieniem. Zapaśi i zgony zdarzały się również po analgezji miejscowej61.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ALTEZYNA WE WLEWIE

ALTEZYNA WE WLEWIE143. 25 ml altezyny w 75 ml roztworu fizjologicznego NaCl. 5. BLOKADA SPLOTU RAMIENNEGO Z DOSTĘPU PACHOWEGO144. 6. METODY WZIEWNE145'146. Nie można stosować mieszanin bogatych w tlen, gdyż...